http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/45/40-KWjQs6xvzw.png
http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/86-ALivWuQe54.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/93-q91TDEgg4M.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/87-YmHBrafRXq.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/88-iaV6vR5whj.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/96-rgzuMuRqDH.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/90-07zjU356vx.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/91-wfkEepAy7B.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/92-vXE7nNghnM.png

רב

לכל רב יש רב משלו, רב דרכים להרבה נושאים רב לכל מיני נושאים

הראי"ה והרצי"ה קוק זצ"ל

http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/31/11/90-smC1GO3hXt.jpg
הרב קוק זצ"ל | הר הבית

עדות אישית מפי נכד הראי"ה הרב שלמה רענן זצ"ל בכתב ידו: "הראי"ה והרצי"ה קוק זצ"ל לא אסרו לעלות להר הבית במקומות המותרים, ובוודאי מצווה גדולה לרשת את מקום המקדש מידי זרים" | מכתב נדיר
http://2.bp.blogspot.com/_A6-ky2er3Vc/TPqhMlbfAeI/AAAAAAAAB1s/-0FM4MRlyJ0/s1600/%25D7%2594%25D7%25A8%2B%25D7%2594%25D7%2591%25D7%2599%25D7%25AA%2B%25D7%25A9%25D7%259C%25D7%25A0%25D7%2595.png

רבי מנחם מנדל שניאורסון - הרבי מליובאוויטש


צילום נדיר: "ועורכים עכשיו שמחת בית השואבה במקום המקדש במקומות המותרים להכנס שם, ואדרבה צריך להיכנס שם ולערוך שמחת בית השואבה בשלימות הכי גדולה כפי שיהיה לעתיד לבוא" / מתועד

הרשל"צ הרב מרדכי אליהו שליט"א


בכתב ידו: "חייבים לטהר את המקום ששום זר לא יקרב ולא ינהל את המקום / שגם בני ישראל יכנסו למקומות שמותר להיכנס, בקדושה ובטהרה לפי ההלכה, ועל כן יש לתחם תחומין ולהגביל את העם וקדשתו / על האגודה לבנות בית מקדש מעט במקום" / מתועד

הרה"ג רבי בן ציון מוצפי שליט"א


בכתב ידו: "מצווה רבה להשתדל ולהציל כל שניתן משטח הר הבית המקודש ולהתפלל שם על הפדות והגאולה לשכינה ולישראל, רק במקומות המותרים להתפלל כפי שנהגו רבותינו הקדמונים ועל פי הוראת חכמינו בדור הזה" / מתועד 

[׳”׳¨+׳”׳‘׳™׳×+׳©׳œ׳ ׳•.png]

הגאון הגדול רבי ישראל יעקב פישר ראב"ד העדה החרדית זצוק"לשו"ת אבן ישראל חלק ט' סימן קס"ג - המתיר באופן חד משמעי להיכנס להר הבית אחרי הטבילה במקוה / צילום מתוך הספר

הרב אברהם שפירא זצ"ל


הרב אליעזר מלמד ראש ישיבת ורב הישוב הר ברכה שאל את ר"י מרכז הרב הרב אברהם שפירא זצ"ל וקיבל תשובה "אי אפשר לאסור את המותר"
.

חתנו של הרב משה פיינשטין זצ"ל


הרב משה דוד טנדלר שליט"א חתנו של הרב משה פיינשטין עלה להר הבית / מתועד בוידאו

דעת הרה"ג שמואל אליהו שליט"א רב העיר צפת


הרב שמואל אליהו בנו של הרשל"צ הרב מרדכי אליהו שליט"א נשאל באתר "כיפה" אודות העליה להר הבית

הרב דב ליאור שליט"א


הרב דב ליאור רב העיר קרית ארבע חברון: עונה לשואלים, ואף עלה בעצמו להר הבית / מתועד